DISNEY DIU NO AL CATALÀ
DISNEY SAYS NO TO CATALAN

Pocahontas

"I JO, NO PUC PARLAR EN CATALÀ?"
"AND ME, I CAN'T SPEAK IN CATALAN?"


Tria una llengua [ Català / English ] Choose a language


NOTÍCIES RECENTS

Extractes del diari de l'AVUI...

"Protesta perquè Pocahontas no es veurà en català"

"La protagonista del film Pocahontas reclamarà avui parlar en català. L'estrena de Pocahontas es convertirà avui en un acte de protesta contra la Disney per reivindicar el doblatge en català d'aquesta cinta d'animació. L' acte, de to cívic i festiu, se celebrarà a dos quarts de vuit del vespre davant dels multicines Maremàgnum. La concentració ha estat organitzada per la Plataforma per la Llengua, formada per un grup de persones que promouen i realitzen habitualment accions reivindicatives en favor de la llengua catalana. L'acte tindrà un caràcter festiu i lúdic, amenitzat per un grup de grallers i amb la desfilada de dos ninots gegants de la factoria Disney. També es repartiran globus i adhesius als nens que accedeixin al cinema amb la imatge de Pocahontas reclamant poder parlar en català.

El motiu de la protesta és que la Disney, a través de la seva distribuïdora filial Buenavista Internacional, ha decidit no doblar la pel·lícula al català, malgrat el desig i la col·laboració de la Generalitat, que va oferir finançar íntegrament el doblatge. La negativa de la Disney d'estrenar Pocahontas en versió catalana va causar perplexitat a Miquel Reniu, director general de Política Lingüística, ja que aquest fet no perjudica la comercialitat de la cinta d'animació, després de l'èxit de públic de 101 dàlmates en català, tal com informava l'AVUI del 25 d'octubre passat.

"Aquesta marginació de la nostra llengua és absolutament injustificable", afirmen els organitzadors de la concentració. "D'una banda, perquè els espectadors catalans tenen dret de poder veure les pel·lícules en la seva llengua. D'altra banda, perquè l'anterior producció de la Disney doblada al català, 101 dàlmates, va registrar a Catalunya una mitjana molt més alta per còpia doblada al català que no pas la versió castellana, és a dir, 73.000 espectadors per 6 còpies en català contra 173.000 espectadors per 20 còpies en castellà."

L'objectiu de la Plataforma per la Llengua és normalitzar l'ús del català en tots els àmbits de la vida social, "especialment en aquells on es troba greument bandejada". En aquesta acció, la Plataforma compta amb el suport de les joventuts dels partits nacionalistes catalans, sindicats d'estudiants i altres seccions juvenils. Des de fa alguns dies, els organitzadors han començat a demanar l'adhesió de persones i entitats, mentre que en l'acte d'avui als multicinemes Maremàgnum, una vegada acabada la concentració, es llegirà el manifest Pel cinema en català". --AVUI-- Divendres 17 de novembre de 1995 --Pere Tió--


"Ni pagant sant Pere canta en català"

"... El cas de Pocahontas és similar. Els distribuïdors al nostre país d'aquesta pel·lícula, que als Estats Units ja ha estat acompanyada d'un boom comercial similar al de The Lion King, fins al moment no han acceptat la proposta de Política Lingüística de fer-ne una versió al català, malgrat que l'Administració assumeix els costos de doblatge, com ja ha fet amb d'altres films. Els arguments de la distribuïdora Buenavista Internacional, filial de la Disney, són que l'explotació en català al nostre país no és rendible. Fent equilibris amb els números, obviant que les pel·lícules en català són exhibides en les sales menys concorregudes, Buenavista conclou, com d'altres prohoms del país, que ells no han pas de salvar la llengua, sinó la butxaca." --AVUI-- Dilluns 20 de novembre de 1995 --Eduard Vallory i Subirà--


"Les decisions de Disney revelen el que no és sinó un fet massa comú"
"Pocahontas en la batalla per la llengua"

"La negativa de Buenavista Internacional, divisió distribuïdora de Walt Disney Pictures, a doblar al català Pocahontas, el seu hit de l'any, ha portat per primera vegada als titulars la resistència de les grans companyies cinematogràfiques a col·laborar en els programes de normalització, tot i el finançament de la direcció general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. El mal, però, ve de lluny.

La pràctica del doblatge al castellà de totes les pel·lícules que s'estrenen a l'Estat deriva de la victòria del franquisme, que la va imposar tot impedint la pràctica habitual a Europa d'estrenar en versió doblada i en versió original subtitulada i prohibint el doblatge a qualsevol altra llengua que no fos "el español". Entrats els anys seixanta, amb l'autorització de les sales d'art i assaig i per tal d'assegurar el seu caràcter minoritari, es dóna entrada a les versions subtitulades, però la prohibició de l'ús del català, el basc o el gallec persisteix fins després de la mort del dictador.

Prop de quaranta anys van ser més que suficients per crear l'hàbit de veure tot el cinema en castellà i per facilitar a les distribuïdores que amb un sol doblatge proveïssin tot l'Estat, de manera que a la fi de la dictadura només les pel·lícules catalanes i amb una dotació a aquest efecte del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya arribaven a les pantalles en la llengua pròpia del país. Tret de comptades excepcions, durant el primer període de Miquel Porter al llavors Servei de Cinematografia, a causa de la manca d'un pressupost exprés, fins a l'any 1989, que Miquel Reniu es fa càrrec de la direcció general de Política Lingüística, la voluntat de normalitzar el català al cinema i al vídeo no es tradueix en fets. I és des d'aquest moment que es palesa l'actitud obstruccionista de la majoria de distribuïdores i d'exhibidors del país.

El mercat de l'Estat espanyol ha passat a ser controlat per les cinc grans multinacionals del sector, que han escombrat les distribuïdores catalanes i bona part de les estatals i que acaparen les produccions dels grans estudis de Hollywood, de moltes de les independents dels EUA de més volum i cada vegada més d'europees, que els serveixen --d'acord amb la nova llei espanyola de protecció a la cinematografia-- per obtenir més llicències de doblatge de títols americans. Al marge d'aquestes, hi operen altres companyies internacionals i una de catalana amb projecció a tot l'Estat, unes quantes d'espanyoles que proveeixen el circuit de sales de versions originals (les d'art i assaig d'abans) i algunes d'abast territorial inferior.

A aquesta situació de monopoli fàctic de les multinacionals de la distribució, amb pràctiques prepotents i abusives difícilment controlables, s'hi afegeix el seu control de les principals cadenes d'exhibició a les ciutats grans i mitjanes, en alguns casos amb participació majoritària i sempre amb la força de les grans superproduccions que imposen al mercat i del màrqueting que les acomboia.

Unes i altres, distribuïdores i exhibidores, en l'intent de normalització lingüística del cinema i del vídeo --a més de la no assumpció del caràcter plurilingüe i pluricultural de l'Estat--, el que hi veuen és una complicació de la feina (un doblatge més, un joc de còpies més i necessitat de sales per estrenar-les) i el perill d'un cost suplementari: no se'ls amaga que en el moment que s'arribés a un nivell ampli de demanda de cinema en català, no caldria que la Generalitat en pagués com ara --ni que sigui amb retard-- el doblatge i la promoció, de la qual se'n beneficia, de retruc, la versió castellana. La resta és fraseologia per quedar bé.

No és cert que Buenavista/Disney hagi estat la multinacional més oberta al doblatge al català. Ben al contrari, cap de les seves estrenes fins ara no ha tingut versió catalana, només la reposició de 101 Dàlmates; mentre altres multinacionals, com UIP/CIC, sense transigir en títols punters com Jurassic Park, La llista de Schindler o Forrest Gump --el primer i el tercer dels quals, no obstant, han pogut ser doblats per a la seva explotació en vídeo--, han donat més facilitats en altres. I una empresa com Lauren Films, dirigida des de Catalunya, si més no ha aprofitat els ajuts de la Generalitat per llançar productes a partir de la promoció catalana. Vet aquí Molt soroll per res, La senyora Parker i el cercle viciós, El balneari de Battle Creek...

A quin tipus de sales són estrenades les versions catalanes, en quina llengua en fan la publicitat els distribuïdors, quants dies les mantenen en programa els exhibidors, què passa després de l'estrena a Barcelona, Girona, Vic, Granollers, Terrassa... o quins són els criteris i les possibilitats de selecció de títols, són qüestions de relleu no menor que caldrà contemplar aviat." --AVUI-- Dimecres 1 de novembre de 1995 --Josep Maria López i Llaví--


Acte de boicot a la botiga Disney de L'Illa Diagonal

La Plataforma per la Llengua ha convocat per dos quarts d'1 del matí d'avui un acte de boicot davant de la botiga Disney de L'Illa Diagonal per la manca de resposta a la petició que les pel·lícules d'aquesta multinacional es doblin al català. La Plataforma per la Llengua va fer una tramesa massiva de targetes al president de Buenavista Int., el senyor L.J. Kaplan, que va respondre oferint una entrevista amb el director de la filial de Madrid, Javier Vasallo. El senyor Vasallo no ha respost a la petició d'una entrevista per solucionar aquest problema. Aquest silenci ha motivat l'obertura de noves accions contra els interessos de la multinacional Disney. --AVUI-- Dissabte 23 de desembre de 1995


Fes saber a Disney la teva opinió! Per anar directament a la pàgina de Disney on podràs enviar-los un missatge, prem aquí!

També es pot escriure una carta a Sr. Salter de Buenavista Internacional (divisió distribuïdora de Walt Disney Pictures) a la següent adreça:
Avon House, Kensington Village
Avon More Road
LONDON W148TS
ENGLAND
Disney has refused to dub the movie Pocahontas into Catalan, in spite of the overwhelming demand by Catalan viewers and the commercial success of the Catalan version of 101 Dalmations. The cost of the dubbing does not pose a problem, since the Catalan autonomous government has offered to pay for the entire process. Now you can help by asking Disney to respect the Catalan language.Extracts from the newspaper AVUI. Barcelona, Catalunya. Translation by Mary Martin and Antoni Castells i Talens.


"Protest because Pocahontas will not be seen in Catalan"

"The protagonist of the film Pocahontas will demand today to speak in Catalan. The premier of Pocahontas will be turned into an act of protest against Disney for their refusal of the dubbing to Catalan of this animated film. The act, of a civic and festive tone, will be held at 7:30 this evening in front of the multi-cinema Maremagnum (in Barcelona). The act has been organized by the Platform for the Language, composed of a group of people who habitually promote and realize actions in favor of the Catalan language. The act will have a festive character, enlivened by a group of grallers and a procession of Disney characters. Also, balloons and stickers with the image of Pocahontas demanding to be able to speak in Catalan will be handed out to children who visit the cinema.

The motive for the protest is that Disney, through it's distributor Buenavista International, has decided not to dub the movie into Catalan, in spite of the desire and the collaboration of the Generalitat (the Catalan government), which offered to totally finance the dubbing. The negativite attitude of Disney in not releasing Pocahontas in a Catalan version perplexed Miquel Reniu, director general of Política Lingüística, since this fact would certainly not harm the commercialization of the animated film, after the public success of 101 Dalmations in Catalan, so informed the newpaper AVUI last October 25th.

"This marginalization of our language is absolutely unjustifiable", affirmed the organizers of the protest. "On the one hand, because the Catalan audience has the right to be able to see movies in their own language. On the other, because the last production of Disney dubbed in Catalan, 101 Dalmations, registered in Catalunya an average much higher per copy dubbed in Catalan than the version in Spanish, that is to say, 73,000 spectators for 6 copies in Catalan as opposed to 173,000 spectators for 20 copies in Spanish."

The objective of the Platform for the Language is to normalize the use of Catalan in all areas of social life, "especially in those in which it's found to be seriously lacking". In this action the Platform counts on the support of the youth from Catalan nationalist parties, groups of students, and other youth groups. Some days ago the organizers started to ask for the support of persons and companies to join in the protest today at the Maremagnum multi-cinema where, once the group is formed, will be read the manifest For cinema in Catalan". --AVUI-- Friday 17 de November, 1995 --Pere Tió--


"Even when paid, Saint Peter doesn't sing in Catalan"

"...The case of Pocahontas is similar. The distributors to our country of this movie, which in the US has already been accompanied by a commercial boom similar to The Lion King, up until now have not accepted the proposal of the Política Lingüística of making a version in Catalan, even though the Administration assumes the cost of dubbing, as it has already done with other films. The argument of the distributor Buenavista International, subsidiary of Disney, is that the exhibition of movies in Catalan in our country isn't profitable. Juggling with the numbers, ignoring that movies in Catalan are exhibited in less frequented theaters, Buenavista concludes, as do other higher-ups of our country, that they have not at all to save the language, but rather the pocketbook." --AVUI-- Monday 20th of November, 1995 --Eduard Vallory i Subirà--


"Disney's Decision Reveals An All Too Common Problem"
"Pocahontas in the Battle for the Catalan Language"

"Disney's distributor Buenavista International's negativity to dub Pocahontas into the Catalan language has made the headlines. For the first time, a great film company has refused to collaborate with the programs of normalization of the Catalan language, even though the Catalan government offered to finance the dubbing process. The problem, however, is not new.

Nearly forty years [of official persecution of the Catalan language] were enough to create the habit of movie-watching in Spanish. At the end of [Franco's] dictatorship, Catalan-made movies were the only ones shown in the language of Catalonia, and even those needed to be subsidized by the Catalan government.

With a few exceptions, the first period of Miquel Porter's directing the Film Department [of the Catalan Government] did not see the normalization of Catalan in film and video, partly due to budget limitations. It is at that time that most film distributors and exhibitors began to show an obstructive attitude.

The Spanish state market has become controled by five transnational corporations that have swept away the Catalan distributors. These corporations monopolize the great Hollywood productions, many of the independent U.S. films, and an increasing volume of the European ones. In turn, in accordance with the new Spanish law to protect film, distributing European films is helping transnational corporations to obtain more licenses to dub U.S. movies. In addition to the big five, other international companies operate in Spain as does a Catalan one, some minor Spanish ones that offer subtitled foreign movies, and some other companies with smaller territorial coverage."--AVUI-- Wednesday 1st of November, 1995 --Josep Maria López i Llaví--


Act of boycott at the Disney store in the Illa Diagonal, Barcelona

The Platform for the Language has organized a boycott in front of the Disney store in the Illa Diagonal for 12:30 this afternoon due to the lack of response to the petition that the multinational corporation dub its movies into Catalan. The Platform for the Language launched a massive letter-writing campaign to the president of Buenavista International, Mr. L. J. Kaplan, who responded offering a meeting with the director of the Disney affiliate in Madrid, Javier Vasallo. Mr. Vasallo has not responded to the request for a meeting to solve this problem. This silence has motivated the commencement of new actions against the interests of the multinational Disney corporation. --AVUI-- Saturday 23rd of December, 1995


Tell Disney know how you feel about this issue! To go directly to a Disney Web page where you can send them a note, click here.

You can also write a letter to Mr. Salter of Buenavista International (distributor of Walt Disney Pictures) at:
Avon House, Kensington Village
Avon More Road
LONDON W148TS
ENGLAND


Tornar a la pàgina principal (en català) / Return to the home page (in English)


Page created and maintained by/pàgina creada i mantinguda per Mary Martin. Created/creada: 1/12/95, 11:06:00 CST. Updated/actualitzada: 10/10/97, 10:30:04 CST.
Agraïments: Antoni Serrano Cortès, Antoni Castells i Talens
Aquesta pàgina va tenir 9193 visites des del 11 de desembre de 1995 fins al 24 de setembre de 1997.