L'última pel·lícula de Walt Disney s'estrenarà en català
Walt Disney's latest movie will be shown in Catalan.


Geperut/Hunchback

"I JO, SÍ QUE PUC PARLAR EN CATALÀ!"
"YES, I CAN SPEAK IN CATALAN!"


Tria una llengua [ Català / English ] Choose a language


'El geperut de Notre Dame', llargmetratge de dibuixos animats, arribarà a les pantalles
el 22 de novembre.


Extractat del diari AVUI 22/05/96
Redacció
BARCELONA

Walt Disney ha tornat a doblar al català les seves pel·lícules, aquest cop amb la seva última superproducció de dibuixos animats, 'El geperut de Notre Dame', després de la polèmica al voltant de 'Pocahontas'.

Calmades les aigües de l'agra polèmica protagonitzada l'any passat per Walt Disney, la seva última pel·lícula ha estat doblada al català, amb el finançament del departament de Cultura de la Generalitat. Ahir el conseller de Cultura, Joan Guitart, i el director general a Espanya de la productora de Disney, Javier Vasallo, van presentar conjuntament el projecte, que inclou el doblatge, còpies i promoció d'El geperut de Notre Dame', que és la segona de les 34 produccions de dibuixos animats de Disney que té versió catalana, després de 101 dàlmates, estrenada el 1995, també amb subvenció de la Generalitat.
Amb aquesta versió, el català s'inscriu definitivament dintre dels més de 60 idiomes als quals han estat doblades les pel·lícules de Disney. La Generalitat de Catalunya ha destinat un total de 13 milions de pessetes al doblatge al català d'aquest film, que s'estrenarà el 22 de novembre.
Aquesta subvenció de la Generalitat significa una mica més del 37 per cent dels 35 milions que té previstos per doblatge al català aquest any, segons va informar ahir el director general de Política Lingüística, Miquel Reniu.

Polèmica i comercialitat
Després de 101 dàlmates, es va produir una forta polèmica quan Disney es va negar a la traducció al català de la seva següent pel·lícula, Pocahontas. Javier Vasallo ho va justificar ahir al·legant que "va haver-hi malentesos i manca de temps". De tota manera, segons Vasallo, Disney no es compromet a repetir la col·laboració amb la Generalitat per a les pròximes pel·lícules.
Segons el departament de Cultura, 101 dàlmates va tenir uns resultats "altament positius", ja que la versió catalana va tenir un total de 75.745 espectadors. Segons Vasallo, però, la versió catalana va recaptar a Catalunya 40 milions, cosa que "per a nosaltres és poc". Pel·lícules de Disney com El rey león han recaptat a Espanya un total de 3.500 milions de pessetes.


'The Hunchback of Notre Dame', full-featured animated film, will arrive at cinemas
the 22nd of November.


Extracted from the newspaper AVUI 22/05/96. English translation by Mary Martin.
Editorial
BARCELONA

Walt Disney has returned to dubbing its movies to Catalan, this time with its latest animated production, 'The Hunchback of Notre Dame', after the controversy surrounding 'Pocahontas'.

Calming the waters of the bitter controversy caused by Walt Disney this past year, its latest movie has been dubbed to Catalan, with the financing of the Department of Culture of the Generalitat. Yesterday the minister of culture, Joan Guitart, and the general director of Disney's subsidiary in Spain, Javier Vasallo, together presented the project, which included the dubbing, copies and promotion of 'The Hunchback of Notre Dame', which is the second of the 34 productions of animated films of Disney which have a Catalan version, after 101 Dalmations, which premiered in 1995, also with the subsidy of the Generalitat.
With this version, Catalan is definitely included in the more than 60 languages to which the movies of Disney have been dubbed. The Generalitat of Catalunya has dedicated a total of 13 million pessetes ($104,000) to the dubbing to Catalan of this film, which will premier the 22nd of November.
This subsidy of the Generalitat signifies a little more than 37 percent of the 35 million pessetes ($279,000) which it has planned for dubbing to Catalan this year, according to what the director general of Política Lingüística, Miquel Reniu, said yesterday.

Controversy and commercial feasability
After 101 Dalmations, a strong controversy began when Disney neglected to dub its next movie, Pocahontas to Catalan. Javier Vasallo justified this yesterday alleging that "there were misunderstandings and a lack of time". In any case, according to Vasallo, Disney isn't obligated to repeat this collaboration with the Generalitat for its upcoming movies.
According to the Department of Culture, 101 Dalmations had "highly positive" results, the Catalan version having a total of 75,745 spectators. According to Vasallo, however, the version in Catalan earned 40 million pessetes ($319,000) in Catalunya, which "to us is little". Disney movies such as The Lion King have earned a total of 3.5 billion pessetes ($27.9 million) in Spain.


Tornar a la pàgina de Pocahontas / Return to the page of Pocahontas


Page created and maintained by/pàgina creada i mantinguda per Mary Martin. Created/creada: 06/09/96, 17:37:59 CST. Updated/actualitzada: 1/9/97, 00:49:42 CST.